Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden LUSEC Veiligheidsopleidingen

Artikel 1 Toepassing van de algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn onderverdeeld in twee titels. Titel II is expliciet van toepassing op de dienstverlening van LUSEC Veiligheidsopleidingen die toeziet op het (doen) geven van cursussen door of namens LUSEC Veiligheidsopleidingen. Deze titel dient te worden beschouwd als aanvulling op Titel I. Bij strijdigheid tussen Titel I en II prevaleert hetgeen in Titel II is bepaald.


Titel I

Artikel 2 Partijen en definities

1. LUSEC Veiligheidsopleidingen: eenmanszaak, gevestigd te Ede

aan de Kelvinstraat 21, 6716 BV Ede, geregistreerd bij de Kamer van

Koophandel onder nummer 09217781, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2. Verdere gegevens van LUSEC Veiligheidsopleidingen:

Website: www.lusec.nl

Email: info@lusec.nl

Telefoonnummer: 0318 74 25 76

Btw-identificatienummer: NL001920948B45

3. Opdrachtgever: de rechtspersoon of persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep

of bedrijf; de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van LUSEC Veiligheidsopleidingen.


Artikel 3 Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle correspondentie, documentatie, (toekomstige)

aanbiedingen, overeenkomsten en andere verbintenisrechtelijke relaties tussen LUSEC Veiligheidsopleidingen en

opdrachtgever.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen

uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Algemene (inkoop)voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand

gewezen.

4. Derden die door LUSEC Veiligheidsopleidingen bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen

zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig

zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene

voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van

de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel

mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.


Artikel 4 Aanbod en overeenkomst

1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk

vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van één maand na offertedatum,

tenzij anders schriftelijk door LUSEC Veiligheidsopleidingen is aangegeven.

2. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in

Euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren.

3. Alle opgaven van LUSEC Veiligheidsopleidingen van getallen, maten, gewichten en kleur van de artikelen in de getoonde of verstrekte ontwerpen, monsters, tekeningen, afbeeldingen, foto’s of modellen zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van LUSEC Veiligheidsopleidingen.

4. Een aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen.

5. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens

LUSEC Veiligheidsopleidingen.

6. De overeenkomst komt tot stand:

Bij bestelling door middel van een webshop van LUSEC Veiligheidsopleidingen: op het moment dat opdrachtgever de bestelprocedure op een website van LUSEC Veiligheidsopleidingen correct heeft doorlopen en nadat de door LUSEC Veiligheidsopleidingen verzonden bevestigingsmail van de overeenkomst in de mailbox van het door opdrachtgever opgegeven e-mailadres is beland.

Bij bestelling anders dan door middel van een webshop: nadat beide partijen een op schrift

gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat LUSEC Veiligheidsopleidingen een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat LUSEC Veiligheidsopleidingen, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.

7. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende

beschikbaarheid van de bestelde producten aangegaan.


Artikel 5 Uitvoering en levering

1. Opdrachtgever stelt LUSEC Veiligheidsopleidingen in de gelegenheid de opdracht te verrichten. Opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door LUSEC Veiligheidsopleidingen.

2. Levering geschiedt pas na totstandkoming van de overeenkomst en tenzij anders

overeengekomen op leveringswijze ‘af magazijn’.

3. Opslag en/of expeditie, in de ruimste zin van het woord, komt voor rekening en risico van

de opdrachtgever.

4. LUSEC Veiligheidsopleidingen mag tot 5% van het bestelde gewicht of aantal aan goederen meer of minder leveren en opdrachtgever zal naar evenredigheid betalen voor de aldus geleverde hoeveelheid.

5. LUSEC Veiligheidsopleidingen is gerechtigd tot levering in delen. Bij gedeeltelijke levering is LUSEC Veiligheidsopleidingen gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de opdrachtgever te factureren en daarvan betaling te verlangen, alvorens gehouden te zijn tot een volgende levering.

6. LUSEC Veiligheidsopleidingen zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten na te komen. Deze termijn is niet fataal, waardoor opdrachtgever LUSEC Veiligheidsopleidingen altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.

7. Het staat LUSEC Veiligheidsopleidingen vrij de opdracht en of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

8. Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren en al dan niet te installeren

goederen gaat op opdrachtgever over vanaf het moment dat de goederen het magazijn

verlaten of anders op het moment dat deze zich in de macht van opdrachtgever bevinden. Dit

ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.


Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

1. Het eigendom van de te leveren artikelen gaan, in tegenstelling tot de feitelijke

machtsverschaffing, pas over op opdrachtgever nadat deze al hetgeen opdrachtgever ter zake uit de overeenkomst aan LUSEC Veiligheidsopleidingen verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.

2. Ingevolge dit eigendomsvoorbehoud is opdrachtgever derhalve niet gerechtigd om de

goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pandrecht.

3. Opdrachtgever verbindt zich, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud, om LUSEC Veiligheidsopleidingen tijdig en adequaat te informeren bij een dreigend

faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of wanneer derden dreigen beslag te

leggen op een van met eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. Opdrachtgever is tevens

gehouden ten behoeve van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te

verzekeren tegen schade en diefstal.

4. Wanneer opdrachtgever in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is opdrachtgever verplicht op verzoek van LUSEC Veiligheidsopleidingen alle benodigde medewerking te leveren waardoor LUSEC Veiligheidsopleidingen weer onbezwaarlijk over de geleverde goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van LUSEC Veiligheidsopleidingen de goederen retour te zenden.


Artikel 7 Prijzen en betaling

1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst

achten partijen de prijzen redelijk en billijk.

2. Tenzij anders is overeengekomen dient opdrachtgever de verschuldigde geldsom in zijn

geheel binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen door middel van girale

overboeking.

3. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is LUSEC Veiligheidsopleidingen terstond gerechtigd om opdrachtgever een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR. 100,- exclusief btw.

4. De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de aanbieding of offerte. Indien na

aanvaarding van de aanbieding of offerte prijsverhogende omstandigheden optreden, die

buiten de invloedsfeer van LUSEC Veiligheidsopleidingen vallen, zoals loonstijging, stijging van inkoopprijzen, regeringsmaatregelen (zoals sociale lasten, belasting, etc.), of waardevermindering van de Euro of andere valuta, is LUSEC Veiligheidsopleidingen gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomst aan te passen. Ingeval een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, is de opdrachtgever die consument is, gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

5. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van LUSEC Veiligheidsopleidingen is het opdrachtgever niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.


Artikel 8 Garantie en aansprakelijkheid

1. Op de door LUSEC Veiligheidsopleidingen verkochte en geleverde zaken wordt slechts garantie verleend voor zover door de fabrieksleverancier fabrieksgarantie is verleend. Op deze garantie zijn uitsluitend zijn betreffende fabrieksgarantievoorwaarden van toepassing zoals beschreven in de bijgeleverde bijsluiter/gebruikshandleiding/informatieblad.

2. Opdrachtgever is gehouden de levering en uitvoering zo spoedig mogelijk, doch binnen 48

uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit. Wanneer de

prestatie niet voldoet aan de conformiteit die op basis van de overeenkomst is overeengekomen en er derhalve sprake is van een gebrek, dient opdrachtgever binnen 8

dagen na levering LUSEC Veiligheidsopleidingen hieromtrent te informeren.

3. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal LUSEC Veiligheidsopleidingen het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden waarbij opdrachtgever de kosten draagt voor retournering van

het geleverde.

4. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan opdrachtgever is toe te rekenen of

opdrachtgever LUSEC Veiligheidsopleidingen omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt zijn recht op herstel, vervanging of enige andere remedie zoals beschreven in dit artikel. De bewijslast dat de fout niet aan opdrachtgever is toe te rekenen ligt bij opdrachtgever.

5. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

6. Opdrachtgever heeft nimmer recht op enige remedie indien het artikel onjuist of

onzorgvuldig is gebruikt.

7. Opdrachtgever dient haar medewerkers en alle andere gebruikers van de geleverde

goederen deugdelijk te instrueren in het juiste gebruik, zijnde het gebruik conform de

gebruiksvoorschriften van de geleverde goederen en/of de instructies van de technicus. Deze gebruiksvoorschriften en instructies zijn zorgvuldig opgesteld, respectievelijk verstrekt en hebben als doel om schade te voorkomen. In uitwerking hiervan kan LUSEC Veiligheidsopleidingen niet aansprakelijk worden gesteld voor (het gedeelte van) ontstane schade welke zou zijn voorkomen indien conform de gebruiksvoorschriften of instructies zou zijn gehandeld.

8. Behoudens aansprakelijkheid van dwingend recht is LUSEC Veiligheidsopleidingen bij eventuele tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan haar zijde uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren, een en ander naar redelijkheid en in overleg met opdrachtgever, zonder dat opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

9. Mocht LUSEC Veiligheidsopleidingen onverwijld jegens opdrachtgever aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag te vermeerderen met 15% of anders tot het bedrag waarop de door LUSEC Veiligheidsopleidingen gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

10. Aansprakelijkheid van LUSEC Veiligheidsopleidingen reikt te allen tijde niet tot gevolgschade en behoudens opzet of grove schuld eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade of gederfde winst.

11. Opdrachtgever vrijwaart LUSEC Veiligheidsopleidingen voor de in verband met de overeenkomst ontstane schade van derden doordat LUSEC Veiligheidsopleidingen heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door opdrachtgever onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden.

12. In alle gevallen is de termijn waarbinnen LUSEC Veiligheidsopleidingen op garantie of tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 12 maanden. Opdrachtgever is verplicht, indien deze schade lijdt, dit terstond aan LUSEC Veiligheidsopleidingen te melden. Daarbij is opdrachtgever verplicht al het redelijke te doen om voornoemde schade zoveel mogelijk beperken.

Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst

1. LUSEC Veiligheidsopleidingen heeft het recht de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:
a) Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LUSEC Veiligheidsopleidingen ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt;

b) Aan opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of

opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, opdrachtgever een verzoek tot

toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of opdrachtgever onder curatele of

bewind wordt gesteld.

2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door opdrachtgever aan LUSEC Veiligheidsopleidingen verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer het werk niet volledig is voltooid is opdrachtgever een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd.

Artikel 10 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak

wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop

LUSEC Veiligheidsopleidingen geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.

2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van LUSEC Veiligheidsopleidingen opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor LUSEC Veiligheidsopleidingen onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is LUSEC Veiligheidsopleidingen bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan opdrachtgever en zonder rechterlijke

tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting

tot schadevergoeding bestaat.

3. Indien LUSEC Veiligheidsopleidingen bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.


Artikel 11 Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

1. LUSEC Veiligheidsopleidingen is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van LUSEC Veiligheidsopleidingen.

2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands

recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag. Mocht in

de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een

overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing, met

uitdrukkelijke uitzondering van het Weens Koopverdrag.

3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is de exclusief

absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin de gemeente Ede

onderhevig is. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele

verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het

arrondissement waarin de gemeente Ede is.

Titel 2

Artikel 12 Toepasselijkheid

Deze titel is expliciet van toepassing op de dienstverlening van LUSEC Veiligheidsopleidingen dat toeziet op het (doen) geven van cursussen door of namens LUSEC Veiligheidsopleidingen. Deze titel dient te worden beschouwd als aanvulling op titel I. Bij strijdigheid tussen Titel I en II prevaleert hetgeen in Titel II is bepaald.

Artikel 13 Definities

1. Cursist: de natuurlijk persoon die de cursus daadwerkelijk gaat volgen.

2. Cursus: iedere combinatie van plaats, dag, tijdstip en door LUSEC Veiligheidsopleidingen georganiseerde

activiteiten, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

a) In Company-cursus: cursus met deelname door cursist(en) uit enkel hetzelfde bedrijf en/of

organisatie.

b) Open cursus: cursus met mogelijke deelname door cursist(en) uit verschillende bedrijven

en/of organisaties.

Artikel 14 Aanmelding en totstandkoming

1. Inschrijving van open cursussen geschiedt door het inzenden van het ingevulde

inschrijfformulier per post, e-mail, fax, via de website of telefonische aanmelding. De

overeenkomst komt echter pas tot stand op het moment dat LUSEC Veiligheidsopleidingen de opdracht heeft bevestigd.

2. De opdrachtbevestiging als bedoeld in het voorgaande lid geeft de (inhoud van de)

overeenkomst weer, tenzij anders overeengekomen en behoudens tegenbewijs.

3. De overeenkomst met betrekking tot deelname aan een In Company-cursus of de levering

van goederen komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gestelde offerte hebben

ondertekend, nadat LUSEC Veiligheidsopleidingen een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat LUSEC Veiligheidsopleidingen, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.

4. De offerte geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, tenzij anders overeengekomen en

behoudens tegenbewijs.

5. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende

beschikbaarheid van trainers en of locatie aangegaan.

6. De verbintenis van LUSEC Veiligheidsopleidingen bestaat te allen tijde uit een inspanningsverbintenis en uitdrukkelijk geen resultaatverbintenis.

Artikel 15 Cursusprijzen

1. Open cursus: bij inschrijving via een inschrijfformulier of telefonische aanmelding gelden

de cursusprijzen, zoals deze zijn vermeld in de meest recente cursusbrochure die door LUSEC Veiligheidsopleidingen is uitgegeven c.q. verspreid, ongeacht of de opdrachtgever deze kende. Bij aanmelding voor een cursus middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing. Bij inschrijving door middel van invulling van het formulier via internet en verzending per e-mail/elektronisch post gelden de prijzen zoals deze ten tijde van de aanmelding op de website van LUSEC Veiligheidsopleidingen zijn vermeld.

2. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen verstuurt LUSEC Veiligheidsopleidingen de factuur. Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk voor aanvang van de eerste cursusdag.

3. Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling van de cursusprijs door

LUSEC Veiligheidsopleidingen is ontvangen, dan is de cursist niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs vermeerderd met bijkomende kosten.

4. Door het niet bezoeken van de cursussen vervalt de financiële verplichting ten opzichte

van LUSEC Veiligheidsopleidingen niet. De cursist behoudt geenszins het recht de cursus kosteloos op een later tijdstip in te halen.

Artikel 16 Vervanging, wijziging, annuleren en verplaatsen

1. Indien een cursist verhinderd is deel te nemen aan de cursus is vervanging door een andere cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk één week voor de eerste cursusdag wordt

aangemeld bij LUSEC Veiligheidsopleidingen. Bij vervanging binnen een week voor de eerste cursusdag is opdrachtgever EUR. 25,- verschuldigd ten behoeve van administratiekosten. Na de startdatum kan de cursist niet vervangen worden.

2. Een verhinderde cursist kan op verzoek en in overleg worden overgeboekt naar eenzelfde

cursus op andere data of datum. Bij overboeking binnen drie weken voor startdatum worden

administratiekosten ad EUR. 17,50 in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een (week)

voor de eerste cursusdag bedragen deze kosten 25% van de cursusprijs, met een minimum

van EUR. 17,50.

3. Verplaatsing van een opdracht door opdrachtgever kan tot vier weken voor de afgesproken

datum, in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing binnen vier doch uiterlijk tot twee weken voor de geplande startdatum is 25% opslag verschuldigd. Bij verplaatsing binnen twee doch uiterlijk een week voor de geplande startdatum is 50% opslag verschuldigd. Bij verplaatsing binnen een week voor de geplande startdatum is 75% van de nettoprijs verschuldigd.

4. Annulering van een opdracht door opdrachtgever kan tot vier weken voor de afgesproken

datum tegen een administratieve vergoeding van EUR. 25,-. Bij annulering binnen vier doch

uiterlijk tot twee weken voor de geplande startdatum is 50% van de nettoprijs verschuldigd.

Bij annulering binnen twee doch uiterlijk een week voor de geplande startdatum is 75% van

de nettoprijs verschuldigd. Bij annulering binnen een week voor de geplande startdatum is

100% van de nettoprijs verschuldigd.

5. Annulering of verplaatsing is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven; als datum van

annulering of verplaatsing geldt de datum waarop schriftelijke annulering door LUSEC Veiligheidsopleidingen ontvangen is. De annuleringskosten zijn onmiddellijk bij annulering verschuldigd en opeisbaar.

6. Bij open cursussen behoudt LUSEC Veiligheidsopleidingen zich het recht voor de indeling (plaats en tijd) en de inhoud (docenten en lesmateriaal) van de cursus te wijzigen. Bij onvoldoende aanmeldingen kan een cursus worden geannuleerd of naar een later tijdstip worden verschoven. Ingeschreven cursisten ontvangen hiervan schriftelijk bericht.

7. Bij in Company-cursussen is LUSEC Veiligheidsopleidingen te allen tijde gerechtigd een docent of trainer die door haar met de verzorging van de cursus is belast, te vervangen door een ander.

8. LUSEC Veiligheidsopleidingen is gerechtigd om een cursus te annuleren tot uiterlijk drie dagen voor de eerste cursusdag. De opdrachtgever wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. LUSEC Veiligheidsopleidingen zal het door de opdrachtgever betaalde cursusbedrag restitueren. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van een alternatief aangeboden cursus, wordt het cursusbedrag niet gerestitueerd.

9. Indien een cursus door overmacht tijdelijk geen doorgang kan vinden, zal LUSEC Veiligheidsopleidingen zich naar redelijkheid en billijkheid inspannen voor het vinden van een alternatieve mogelijkheid. Indien dit niet lukt, of indien de doorgang van een cursus definitief niet mogelijk is, zal LUSEC Veiligheidsopleidingen de prijs van de cursus naar rato van de gevolgde dagdelen restitueren. Onder overmacht worden in dit verband in ieder geval verstaan, maar niet beperkt tot: brand in de trainingslocatie, faillissement of surseance van betaling van de trainer of trainingslocatie, ziekte of overlijden van de trainer, extreme weers- en verkeersomstandigheden, van overheidswege ingestelde beperkingen m.b.t. terrorisme, ziekte, epidemieën, etc.


Artikel 17 Overname, inlenen en intellectueel eigendom

1. Het is opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming direct of indirect de aan de cursussen verbonden docenten, trainers, coaches of ondersteunend personeel, zonder tussenkomst van LUSEC Veiligheidsopleidingen, te benaderen, hetzij voor bestaande cursussen, hetzij voor vergelijkbare producten die opdrachtgever al dan niet commercieel wil aanbieden in de markt.

2. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van LUSEC Veiligheidsopleidingen, tijdens de uitvoering van de cursus en binnen 1 jaar na beëindiging daarvan, personeel, docenten, trainers of coaches van LUSEC Veiligheidsopleidingen in dienst te nemen of over indiensttreding te onderhandelen.

3.Van het door LUSEC Veiligheidsopleidingen verstrekte studiemateriaal blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit de uitgave(n) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een duurzame gegevensdrager, geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt zonder uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijke toestemming van LUSEC Veiligheidsopleidingen. Het is niet toegestaan studiemateriaal aan derden ter beschikking te stellen.

4. Indien opdrachtgever in strijd handelt met één van de drie voorgaande leden, is

opdrachtgever LUSEC Veiligheidsopleidingen een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR. 10.000,- per overtreding.